CitectHMI

CitectHMI מציעה את כל יכולות של CitectSCADA למערכות של עד 1,200 נקודות בקרה ועמדת מחשב מרכזית יחידה (Stand-Alone). רישיונות CitectHMI מיועדות למערכות עצמאיות יחסית קטנות עם עמדת HMI בודדת. עובדה זו, מאפשרת ליישם פתרון מתקדם גם בתקציבים צנועים.

 

CitectHMI - הפתרון המושלם למערכות קטנות.

קבצים ומידע